Záhlaví Karlštejnská cesta - Baková dnes ... a zítra?

Historie kausy skládka Baková

Tato historie je velmi barvitá a dobře ilustruje nekončící snahu investora prosadit vybudování skládky na Bakové v té či oné podobě za každou cenu.

Jaro 2001 - ÚP Zbuzany - skládka speciálních odpadů

V roce 2001 se investor ICKM Real Estate s.r.o., Praha, Vězeňská 5, Praha 1 nazýval „IMMOBILIARE COMMERCIALE KARLŮV MOST, s.r.o.“ a na Bakové zamýšlel vybudovat skládku speciálních odpadů (speciální = nebezpečný, studie je k dispozici). Tento svůj záměr se snažil prosadit zákonnou cestou – změnou územního plánu.

Tento záměr zvedl masivní odpor převážně u občanů okolních vesnic. Někteří zbuzanští obyvatelé mají ve zmíněné lokalitě pozemky, které chtějí prodat, někteří další si od aktivit Italů slibují finanční přínos pro obec. Zbuzany ještě dnes, na rozdíl od okolních obcí s aktivnějšími zastupitelstvy, nemají plně vybudovánu infrastrukturu.

Projekt podporovalo i zastupitelstvo (někteří majitelé zmíněných pozemků na Bakové byli i mezi zastupiteli). Někteří zastupitelé v té době navštívili s Karlovým mostem Itálii (existuje videokazeta).

Reakcí na vznik OS Karlštejnská cesta (dále jen KAC) bylo založeno ve Zbuzanech OS Ekoaktiv, v němž opět participoval zastupitel/majitel. OS Ekoaktiv vydalo jeden bulletin lobbující pro skládku a o další jeho činnosti nejsme informováni.

S negativním stanoviskem se k občanům připojilo CHKO Český kras, dobrat se ho lze i v dokumentech MŽP a OÚ Praha-západ.

Léto 2001 - VÚC Pražského regionu a Strategie rozvoje mikroregionu

Investor pochopil, že skládku speciálních odpadů prosadí jen těžko, a začal hledat další způsoby. Jednou z možných cest byla snaha obejít platný ÚP Zbuzan a vpašovat projekt do jemu nadřazených dokumentů. Tak se záměr v létě 2001 nečekaně a nelogicky na poslední chvíli objevila skládka na Bakové v návrhu vyššího územního celku (VÚC) Pražského regionu, jako jediná skládka v předmětném území! V téže době se zastupitelstvo obce pokusilo prosadit skládku i ve Strategii rozvoje mikroregionu obcí Jihozápad.

OS KAC vyvinulo maximální úsilí pro odstranění projektu z obou dokumentů. Za podpory nadace Open Society Fund Praha, uskutečnilo projekt „Čistá Baková“. V jeho rámci nechalo OS KAC mimo jiné zpracovat znalecký posudek týkající se skládky na Bakové (autor: RNDr. Pavel Trpák) a uspořádalo tzv. Kulatý stůl (říjen 2001), který za asistence ČT umožnil diskusi investora, občanů, zastupitelů, úředníků, odborníků i dalších občanských sdružení. Beseda měla ohromný ohlas.

 • Zápis z Kulatého stolu - PDF (140kB)
 • Odpověď p. Sušického na pozvání ke Kulatému stolu - PDF (34kB)

Zajímavým aspektem celé akce byly snahy ICKM (právě vzniklého) o zamezení výše zmíněné diskusi. Pozvání do Itálie OS KAC odmítlo. ICKM tehdy konzultovala svůj postup s firmou Diana s.r.o. p.Kubáta.)

Výsledkem všech snah bylo vyjmutí skládky z obou dokumentů. Potvrzují to i písemná stanoviska KÚ, která máme k dispozici.

Je pravděpodobné, že právě tehdy představitelé ICKM pořádali prezentace pro úředníky MŽP, Italský velvyslanec navštívil v zájmu podnikatelů ministra ŽP a současný šéf odboru odpadů MŽP, p.Křenek, tou dobou na KÚ Středočeského kraje, v inspekci životního prostředí, dával ICKM konzultace coby „soukromá osoba“.

 • Připomínky Karlštejnské cesty k návrhu VÚC Pražského regionu - PDF (45kB)
 • RNDr. Pavel Trpák: Znalecký posudek - PDF (87kB)

Jaro 2002 - ÚP Zbuzany - skládka komunálního odpadu

Když bylo jasné, že „Skládka speciálních odpadů“ shůry neprojde, investoři se vrátili k návrhu změny územního plánu Zbuzan. Investor už na kulatém stole mluvil pouze o skládce komunálního odpadu. Ta se také objevila v nově připravené 5.změně ÚP z jara 2002.

Tento aspekt 5. změny ÚP Zbuzan narazil na odpor nejen našeho sdružení, ale i úředníků (k dispozici je např. zdůvodnění záporného stanoviska OkÚ Praha-západ) a návrh skončil pod stolem.

V té době byl natočen pořad ČT 2 „Nedej se“, zaměřený na problematiku Bakové. Jeho náhodné odvysílání před obecními volbami ovlivnilo Zbuzanské voliče, základní postoj nového zastupitelstva ke skládce se však nezměnil.

 • Připomínky Karlštejnské cesty k návrhu 5. změny - PDF (49kB)

Léto 2002/2003 - těžba s následnou rekultivací uložením inertizovaných materiálů

V srpnu 2002 spatřila světlo světa další verze studie „Těžba stavebních surovin s následnou rekultivací uložením inertních a inertizovaných materiálů - lokalita Baková , k.ú. Zbuzany“. Jako investor je uvedena již firma Bakova I.cava, s.r.o., další z mnoha (několik desítek, viz záznamy v obchodním rejstříku) firem navázaných na ICKM.

Investor se opět pokusil obejít platné zákony, dokument začal projednávat jako podklad k žádosti o územní rozhodnutí!

OS Karlštejnská cesta bylo 7.8.2003 přizváno k jednání na nově vzniklém MÚ Černošice nad výše zmíněným projektem, kterého se zúčastnili úředníci odboru ŽP, zástupci ICKM, jejich projektanti (Hydroprojekt, Pragoprojekt aj.), p. Ložek za CHKO Český kras a zástupci OS KAC. Celkové stanovisko úředníků MÚ i CHKO Český kras k projektu bylo opět negativní. Investorovi bylo doporučeno hledat pro daný záměr jinou lokalitu.

Při jednání jsme byli zaskočeni tvrzením o souladu předložené dokumentace s platným ÚP Zbuzan a dokládáním tohoto písemným vyjádřením stavebního úřadu Rudná.

Následná konzultace se stavebním úřadem vyjasnila, že jde o nešťastně formulované negativní stanovisko. Stavební úřad Rudná celou věc uvedl na pravou míru. Záměr nebyl v souladu s ÚP Zbuzan (stanovisko je k dispozici)

I takto „solidně“ se investor chová. Není možné, že si nebyl tohoto podstatného aspektu vědom.

 • Článek do Ořešského listu v září 2003 - PDF (40kB)

Podzim 2003 - první fáze EIA

V listopadu 2003 byl záměr „Těžba …“ ve formě DUR (varianta 09/2003) předložen firmou Chitussi – 6 spol. s r.o., 252 09 Hradištko pod Medníkem 155 (pracující na základě objednávky ICKM) na MŽP, odbor IPPC a projektové EIA (posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona). 30.10.2003 byl zahájen proces EIA v této věci. DUR bylo doručeno i OS KAC. Došlo k tomu i přesto, že záměr „Těžba stavebních surovin s následnou rekultivací uložením inertních a inertizovaných materiálů - lokalita Baková , k.ú. Zbuzany“ není v souladu s platným územním plánem obce Zbuzany.

29.10.2003 proběhla schůzka s ministrem životního prostředí p.Ambrozkem. Schůzky se zúčastnilo OS KAC společně se sdruženími Arnika, Pozďátky bez jedů a Sdružením pro ochranu krajiny. Hlavním tématem schůzky byly aktivity ICKM v České republikce. Velký důraz byl kladen na Pozďátky, kde skládka již existuje. Ministr přislíbil firmu prověřit. Rovněž diskutoval o krocích v Pozlátkách a slíbil sledovat kauzu Baková.

Díky aktivitám okolních obcí, orgánů státní správy, Karlštejnské cesty i řady jednotlivých občanů se na MŽP v rámci EIA sešlo 74 stran připomínek, přičemž absolutní většina stanovisek byla zamítavých. Vedle toho proběhlo v okolních obcích několik peticí proti záměru ICKM, které podepsala větší část obyvatel. Dokonce i ve Zbuzanech se podařilo získat velké množství podpisů, a to i přes atmosféru strachu vyvolávanou zastánci záměru.

 • IS EIA: Text oznámení záměru od investora - ZIP (9,9MB)
 • Pozvánka na setkání občanů 12.11. v Chýnicích - PDF (203kB)
 • Prezentace na setkání občanů 21.11. v Ořechu - PDF (1,2MB)
 • Tisková zpráva: Italové z ICKM budou pod dohledem ministra... - PDF (57kB)
 • Petice v Chýnicích (podobné byly v Ořechu, Chotči i Zbuzanech) - PDF (57kB)
 • Vyhodnocení petice v Chýnicích - PDF (44kB)
 • IS EIA: Závěry zjišťovacího řízení (odezva institucí a občanů) - TIF (5,8MB)

V průběhu ledna 2004 byl zástupci ICKM a jednateli Bakova 1. cava s.r.o. p. Mauro Piccininimu zaslán dopis v italštině. Tento dopis zástupci KAC znovu předali ICKM v rámci demonstrace před sídlem ICKM v Praze, jež organizovalo OS Arnika 15.4.04. Na dopis dodnes není žádná odezva.

 • České znění dopisu Karlštejnské cesty p. Piccininimu - PDF (24kB)

Jaro 2004 - znovu ÚP Zbuzany

V dubnu 2004 proběhl další pokus o zvrácení situace. V návrhu 5. změny územního plánu obce Zbuzany se objevily doplňující regulativy využití území v lokalitě Baková, které jakoby z oka vypadly projektu předloženému investorem do řízení EIA. Díky aktivitám všech zainteresovaných vč. Karlštejnské cesty se nakonec podařilo i tomuto pokusu zabránit. 5. změna ÚP Zbuzany sice byla přijata, ale všechny shora uvedené změny v lokalitě Baková z ní byly vypuštěny.

Zima 2005 - druhá fáze EIA

Všechny předchozí neúspěchy však investora evidentně neodradily. Důkazem je skutečnost, že 25.2.2005 zveřejnilo MŽP dokumentaci dodanou investorem do řízení EIA, tentokrát pod názvem „Těžba štěrkopísků s následnou rekultivací uložením inertních a stabilizovaných materiálů – lokalita Baková k.ú. Zbuzany“. Již na první pohled bylo však patrné, že investor opět pouze lehce přebarvil a přejmenoval svůj původní záměr a že jeho cíl zůstává stále stejný: pod záminkou těžby štěrkopísku mít možnost ukládat na Bakové v podstatě cokoli včetně zpracovaných toxických a nebezpečných odpadů! Jako v minulém kole EIA, starostové dotčených vesnic spolupracovali na odborných posudcích, zapojili se občané dotčených obcí i aktivisté.

Billboard u Ořecha Karlštejnská cesta ve spolupráci s obcí Ořech umístila na jaře 2005 před Ořechem billboard, jehož cílem je upozornit veřejnost na záměr investora zdevastovat krajinu pouhých 1800m odtud.

 • Billboard "Braňme se - Baková" u vjezdu do Ořecha - obr. 1, obr. 2

Podzim 2005 až zima 2006 - závěrečná fáze EIA

Dne 19.9.2005 zveřejnilo MŽP text oficiálního odborného posudku v rámci řízení EIA, který na žádost MŽP zpracoval kolektiv autorizovaného znalce RNDr. Miroslava Martiše. Samotný posudek má 68 stran (+ desítky stran příloh) a v jeho závěru je konstatováno: "Zpracovatel posudku nedoporučil realizaci záměru v navržené a do určité míry propracované variantě N." Následuje 1,5 strany rekapitulace hlavních důvodů a návrh nesouhlasného stanoviska MŽP.

Karlštejnská cesta zaslala na MŽP své vyjádření na podporu odborného posudku a informovala občany o veřejném projednávání a o tom, proč je důležité se jej zúčastnit v co největším počtu.

 • Leták Karlštejnské cesty veřejnému projednávání - JPG (585kB)
 • Tisková zpráva: Dá MŽP za pravdu obavám občanů i expertů ve věci zamýšlené skládky u Zbuzan? - PDF (875kB) / Word/DOC (287kB) - Karlštejnská cesta 13.10.2005
 • Vyjádření Karlštejnské cesty k posudku dokumentace EIA - PDF (51kB)
 • IS EIA: Odborný posudek EIA k záměru na Bakové - ZIP soubor (19,7 MB!)

Veřejné projednávání dokumentace a posudku vrámci EIA proběhlo dne 25.10.2005 v jídelně ZŠ v Rudné. Projednávání, které trvalo přes tři hodiny, se zúčastnili zástupci MŽP, zástupci investora, zpracovatele dokumentace, zpracovatele posudku, starostové okolních obcí, zástupci občanských sdružení a řada dalších občanů, celkem přes 50 lidí. Projednávání a následná diskuse celkově vyzněly rozhodně proti záměru investora.

Zima 2006 - MŽP vydalo negativní stanovisko!

V pátek 10.2.2006 Ministerstvo životního prostředí vydalo dlouho očekávané stanovisko k záměru na Bakové - a to stanovisko negativní! Jak vyplývá z textu stanoviska, k tomuto rozhodnutí významně přispěl především odborný posudek zpracovaný RNDr. Martišem a trvale nesouhlasná stanoviska Středočeského kraje, okolních obcí, občanů a občanských sdružení. Děkujeme všem, kteří se takto zapojili proti tomuto neblahému záměru a přispěli k dalšímu malému vítězství ve prospěch životního prostředí.

Bohužel, naše právní předpisy jsou natolik nedokonalé, že ani právě vydané nesouhlasné stanovisko MŽP není zcela závazné pro další orgány (územní rozhodnutí, stavební řízení), i když k němu mají přihlížet. Nelze proto vyloučit další pokusy investora o prosazení skládky - buďme proto připraveni na další pokračování této nešťastné kauzy.

 • Tisková zpráva: Ministerstvo životního prostředí vydalo záporné stanovisko k projektu skládky na Bakové - PDF (852kB) / Word/DOC (279kB) - Karlštejnská cesta 13.2.2006
 • Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - PDF (568kB)

Copyright © 2001-2010 o.s. Karlštejnská cesta